Hoe deel je een groot getal?

Hoe deel je een groot getal?

Zet het getal dat je wilt verdelen op papier (2580) Dit getal heet het DEELTAL en het getal waardoor gedeeld moet worden (15) heet de DELER. Kijk naar de eerste twee cijfers van het grote getal (25). Hoe vaak past daar 15 in? 1×15=15, 2×15=30.

Waarom moet ik dit leren?

Door op school te leren over de natuur, de aarde, geschiedenis en daar ook over te praten, krijg je een grotere woordenschat. En dat heb je weer nodig voor bijvoorbeeld begrijpend lezen en om elkaar goed te kunnen begrijpen. Je hersenen leggen verbindingen voor als je later de kennis ineens weer nodig hebt.

Waar kun je 34 door delen?

34 heeft vier delers, 1, 2, 17 en zichzelf. Zijn buren, 33 en 35 hebben ook elk vier delers, en 34 is het kleinste getal dat omringd wordt door getallen met hetzelfde aantal delers als zichzelf.

Wat is deelbaar door 13?

Zo is bijvoorbeeld 572 deelbaar door 13, want 57 + 2 – 10 × 2 = 39 is deelbaar door 13. Deze bewerking komt er immers op neer dat men het 91-voud van het laatste cijfer aftrekt van het onderzochte getal, en elk 91-voud is deelbaar door 13.

Wat leer je in groep 7 met rekenen?

In groep 7 leert een kind nieuwe leesstrategieën en spellingregels. Daarnaast leert het rekenen met procenten en het metrieke stelsel van lengte, inhoud en gewicht. Vanaf groep 7 is Engels een verplicht vak.

Wat leer je in groep 5 rekenen?

In groep 5 leert een kind (werkwoord)spelling en taal- en redekundig ontleden. Daarnaast leert het rekenen met grote getallen en delen. Vakken gericht op de brede ontwikkeling zijn biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming en gym. Op sommige scholen krijgen leerlingen vanaf groep 5 ook Engels.

Hoe deel je een getal door 9?

Een getal is deelbaar door 9 als en slechts als de som van zijn cijfers deelbaar is door 9. Vb. 288 is deelbaar door 9 want 2 + 8 + 8 = 18 en 18 is deelbaar door 9.

Wat is deelbaar door 6?

Een getal is deelbaar door 6 als het zowel door 2 als door 3 deelbaar is. Een getal is deelbaar door 2 als het een even getal is. Een getal is deelbaar door 3 als de som van de cijfers deelbaar is door 3.

Hoe delen wiskunde?

Delen is een wiskundige bewerking van twee getallen. Een deling ziet er als volgt uit: deeltal : deler = quotiënt. Het deeltal is 8; het getal dat gedeeld wordt. De deler is 2; het getal waardoor gedeeld wordt.

Waar kun je 19 door delen?

De delers van 19 zijn 1 en 19. Probeer 19 maar door een ander getal tussen 1 en 19 te delen, dan kom je niet op een heel getal uit! Omdat 32 = 8 · 4 heet 32 een veelvoud van 4.