Hoe werken kinderen samen?

Hoe werken kinderen samen?

Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan.

Waarom creatieve werkvormen?

Creatieve werkvormen kunnen jou helpen een beter resultaat te krijgen. Door creativiteit op een goede manier toe te passen, wordt creatief denken gestimuleerd en kan je in het vervolg effectiever brainstormen.

Waarom kinderen laten samenwerken?

De gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Door samen te werken en daarbij te reflecteren op de eigen inbreng en die van anderen en op het groepsproces, wordt sociaal inzicht groter en ook persoonsvorming is erbij gebaat.

Waarom en hoe kunnen verschillen tussen kinderen met coöperatief leren worden benut?

Sterker door verschillen Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ‘sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ‘sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven.

Wat is de didactische aanpak?

Didactiek is onderdeel van de pedagogiek en behandelt de regels en de kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed opbouwen van lessen. Om dit goed te kunnen doen zijn natuurlijk bepaalde vaardigheden nodig.

Wat is spelend en bewegend leren?

Bewegend leren is een leermethode die inzet op beweging gedurende de lesdag om zo beter gefocust de stof op te nemen. Het helpt leerlingen om hun lichaam en hersenen nieuwe energie te geven, waardoor ze zich beter kunnen concentreren.

Hoe leer je een kind samenwerken?

Om kin- deren het samenwerken te leren wordt gewerkt met modellen, rollen verdelen, structureren en reflecteren. Niet alleen in groepjes wer- ken, maar ook kijken naar en praten over dit samen- werken dus. En dat gebeurt in allerlei vormen op school. Vraag maar eens aan uw kind!

Wat is structureel coöperatief leren?

Structureel Coöperatief Leren activeert alle leerlingen door praktisch samenwerken in kleine groepjes of tweetallen. De leerlingen leren verscheidenheid in de groep te waarderen en te gebruiken.

Wat is een Groeperingsvorm?

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een afwisseling tussen individuele opdrachten, groepswerk, of klassikale lessen en uitwisseling met bijvoorbeeld leerlingen van andere scholen. Het betreft ook de keuzes hoe homogeen of heterogeen het groepswerk is georganiseerd.

Hoe zorg je voor een goed pedagogisch klimaat?

Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich door vaste regels en structuur en geeft daardoor voorspelbaarheid en rust. Vaste afspraken, regels en routines, duidelijke verwachtingen, heldere structuren en kaders zorgen voor voorspelbaar leerkrachtgedrag. Leerlingen weten waar ze op kunnen rekenen.