Is Zuid West met hoofdletter?

Is Zuid West met hoofdletter?

We schrijven Noorden, Oosten, Zuiden en Westen met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Noorden, Oosten, Zuiden of Westen wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd.

Hoe maak je een hoofdletter?

Er is een snelle toetscombinatie om in Word woorden te wisselen van kleine letters naar hoofdletters en andersom; selecteer het hele woord > Shift+F3. Je kunt ook meteen een beginhoofletter maken; ga ín het woord staan en druk op Shift+F3.

Hoe schrijf je college van burgemeester en wethouders?

De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W).

Hoe schrijf je noord west?

Zuidoost of noordwest zijn samengestelde namen voor windrichtingen. Als ze deel uitmaken van een aardrijkskundige naam, schrijven we ze als volgt: – Zuidoost-Vlaanderen: windrichting (zuidoost) + aardrijkskundige naam (Vlaanderen); – Noordwest-Azië: windrichting (noordwest) + aardrijkskundige naam (Azië).

Hoe schrijf je het Verre Oosten?

Een windrichting heeft alleen een hoofdletter als onderdeel van een aardrijkskundige naam (Oost-Duitsland), of als ze zelf als een eigennaam gebruikt wordt (het Verre Oosten).

Is het het noorden of het Noorden?

We schrijven Noorden met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Het Noorden wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd.

Is eiland met een hoofdletter?

Wadden, Waddeneiland(en), Waddengebied en Waddenzee worden meestal als eigennamen opgevat en gebruikt, en krijgen dan een hoofdletter. Ze verwijzen doorgaans naar het gebied en de eilanden die bij Nederland horen: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Is het Hof met hoofdletter?

De correcte spelling is hof van beroep, met kleine letters. Namen van instanties en bestuursorganen die niet uniek zijn, schrijven we met een kleine letter. Het gaat dan om soortnamen. Officiële namen van unieke instanties krijgen een hoofdletter.

Is het mevrouw Van Dijk of mevrouw van Dijk?

Het eerste lidwoord of voorzetsel van de achternaam krijgt een hoofdletter als er geen voornaam, voorletter(s) of deel van de achternaam aan voorafgaan: meneer Op de Beek, mevrouw Van Dijk enzovoort.

Is het mevrouw de Groot of mevrouw de Groot?

Schrijf dan het tussenvoegsel altijd met een kleine letter. Staan er geen voornamen- of letters voor de achternaam, maar een andere benaming? Voorbeelden: meneer, mevrouw, de heer, drs., professor, dominee, etc. Schrijf dan het tussenvoegsel met een hoofdletter: de heer De Groot.