Kan ik mijn kind thuis lesgeven?

Kan ik mijn kind thuis lesgeven?

Er zijn drie uitzonderingen, in die gevallen mag wel thuisonderwijs gegeven worden. De eerste is als de ouders een trekkend bestaan leiden. De tweede is als er in de omgeving geen school is met jouw levensovertuiging. De derde is als het kind fysiek of psychisch niet in staat is om een school te bezoeken.

Hoe kan je thuisonderwijs krijgen?

Stuur je je kind niet naar een erkende school en besluit je voor huisonderwijs te gaan dan moet je je melden bij AGODI (Agentschap voor onderwijsdiensten). Dat kan vanaf het schooljaar 2021-2022 digitaal via het Loket Huisonderwijs.

Is thuisonderwijs mogelijk?

In Nederland geldt sinds 1969 thuisonderwijs in principe niet meer als vervulling van de leerplicht. Wel zijn er wetsartikelen door middel waarvan er vrijstelling van inschrijving op een school kan ontstaan.

Is een kind van 5 jaar leerplichtig?

Als uw kind 5 jaar is, moet uw kind ingeschreven zijn op een school. Uw kind is dan leerplichtig. Soms kunt u vrijstelling aanvragen. Dit moet u vóór 1 juli doen, bij de leerplichtambtenaar.

Is een kind van 4 jaar leerplichtig?

Kinderen tussen 5 en 16 jaar: leerplicht De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden.

Kan ik mijn kind thuis houden van school?

Als uw kind tussen 5 en 16 jaar is, moet het naar school. Alleen in bijzondere situaties kunt u vrijstelling krijgen van de leerplicht, bijvoorbeeld bij ziekte of een begrafenis. Dit vraagt u aan de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Bij vrijstelling mag u uw kind thuishouden.

Is thuisonderwijs beter?

Kinderen die thuisonderwijs gekregen hebben, onderscheiden zich in hun schoolvorderingen èn in hun sociaal-emotionele ontwikkeling in positieve zin van hun op school onderwezen leeftijdsgenoten. Volgens sommige onderzoe- ken bedraagt de gemiddelde voorsprong van de thuis onderwezen kinderen zelfs meerdere leerjaren.

Is er controle op thuisonderwijs?

Er komt géén toezicht op ouders die thuisonderwijs geven. Als ouders in gebreke blijven, grijpt de Raad voor de Kinderbescherming in. Dat kan op basis van artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek, dat ouders verplichtingen oplegt op het vlak van verzorging en opvoeding.

Waarom kiezen ouders voor thuisonderwijs?

De voordelen van Thuisonderwijs Eigen controle over het curriculum; je kunt binnen de afgebakende richtlijnen zelf besluiten welk leerplan je jouw kind wilt aanbieden. Het laat je kind zien dat leren leuk is. Godsdienstvrijheid; je hebt een vrije keuze in het wel of niet voorleggen van bepaalde religieuze onderwerpen.

Hoe krijg je vrijstelling van leerplicht?

U heeft een actuele verklaring nodig van een arts die is aangewezen door uw gemeente. Vaak is dat een arts van de GGD. De arts mag niet uw huisarts zijn. Of de psycholoog of pedagoog van uw kind.