Waarom zijn er leerlijnen?

Waarom zijn er leerlijnen?

Een leerlijn geeft per leergebied aan op welke manier de leerlingen van het startniveau tot de kerndoelen komen. Belangrijke momenten in de leerlijn heten tussendoelen. De leerlijnen zijn een leidraad voor leerkrachten, want daardoor kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen beter volgen.

Welke leergebieden vallen onder WO?

Het zijn er 58 en ze bestrijken de leergebieden: Nederlands, Engelse taal, (Friese taal), rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Wat is het doel van kerndoelen?

SLO heeft voor het jonge kind inhoudskaarten ontwikkeld voor ieder leergebied met een overzicht van het mogelijke aanbod in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan.

Welke rekenvaardigheden zijn er?

Rekenvaardigheden zijn onderverdeeld in verschillende rekendomeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten/Meetkunde en Verbanden. Binnen het domein Getallen kan een leerling op niveau 1F bijvoorbeeld de waarde van een getal op een getallenlijn bepalen aan de hand van het aantal posities tussen twee andere getallen.

Wat is het Hoofdlijnenmodel?

Het Hoofdlijnenmodel is de weergave van vier fasen in het leerproces bij rekenen. Elke volgende fase veronderstelt de beheersing van de vorige. Dat maakt al direct duidelijk dat de oorzaak van de stagnatie bij de tafels niet pas begint in de fase van het vlot leren rekenen.

Wat is rekenvaardigheid?

Rekenvaardigheid is de vaardigheid in het (met begrip) uitvoeren van reken-wiskundige bewerkingen.

Wat is een ontwikkelingslijn?

Mijlpalen binnen elk ontwikkelingsgebied worden weergegeven op een ontwikkelingslijn. Zowel de aanleg als de omgeving van het kind bepalen in welk tempo (vaak sprongsgewijs), op welke wijze en tot welk niveau het kind zich ontwikkelt en verloopt dus niet altijd gelijkmatig en lineair.

Wat zijn SLO doelen peuters?

Observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar. Kijken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Aangevuld met de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek.

Waarom is een doorgaande lijn verplicht?

Een doorgaande lijn voor kinderen van de voorschool naar groep 1 draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Het gaat hierbij om: Vve-coördinatie tussen de voor- en vroegschool. Voldoende doorstroom van voor- naar vroegschool (alleen voor voorschoolse educatie).

Wat is een doorlopende ontwikkelingslijn?

Het doel is om peuters en kleuters spelenderwijs voor te bereiden op het basisonderwijs. Peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand krijgen een extra aanbod om er voor te zorgen dat ook deze kinderen (later) met een goede basis in groep 3 kunnen starten.