Wat houdt een leerlijn in?

Wat houdt een leerlijn in?

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt (Strijker, 2010).

Waarom leerlijn?

Een leerlijn geeft per leergebied aan op welke manier de leerlingen van het startniveau tot de kerndoelen komen. Belangrijke momenten in de leerlijn heten tussendoelen. De leerlijnen zijn een leidraad voor leerkrachten, want daardoor kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen beter volgen.

Welke leerlijnen zijn er Gym?

Het document onderscheidt twaalf leerlijnen: balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop, springen, lopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikken, stoeien en bewegen op muziek. Elk van deze leerlijnen bestaat weer uit verschillende beweegvormen.

Wat is een verticale leerlijn?

Leerlijnen kunnen horizontaal of verticaal zijn. Horizontale leerlijnen geven de opbouw weer binnen één opleidingsjaar of semester van een modeltraject. Verticale leerlijnen garanderen een consistente opbouw over verschillende jaren van een studietraject of zelfs over studietrajecten heen.

Wie bepaalt het onderwijs?

De overheid moet ervoor zorgen dat de inhoud van het onderwijs (het curriculum) blijft aansluiten op de toekomst. En dus bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs zelf.

Wat is het voordeel van het werken met een doorlopende leerlijn?

De werkdefinitie van de doorgaande leerlijn is ‘het verdelen van leerstof over de schoolse jaren zodanig, dat de leerling zo min mogelijk overlap, breuken of gaten ervaart’.

Wat is SLO doel?

SLO staat voor Stichting Leerplan Ontwikkeling. Het is een landelijk expertisecentrum om leerplannen te ontwikkelen. Het SLO biedt producten en diensten aan met betrekking tot leerplanontwikkeling. Een van de taken is het ontwikkelen en testen van de kerndoelen, leerlijnen en referentieniveaus.

Wat is het protocol ERWD?

In het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) wordt beschreven wat het onderwijs kan doen aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en hoe er uiteindelijk geconstateerd kan worden of er sprake is van dyscalculie.

Wat zijn kerndoelen primair onderwijs?

Met kerndoelen worden in het basisonderwijs de hoofdlijnen aangegeven van een bepaald onderdeel van bijvoorbeeld rekenen of taal. Een kerndoel geeft aan waar het onderdeel over gaat en wat het belangrijkste daarbij is.

Wat is een tussendoel?

Tussendoelen zijn de doelen die de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling beschrijven. Tussendoelen zijn een concretisering van de door de overheid geformuleerde kerndoelen. Ze dragen op die manier bij aan het implementeren van de kerndoelen en het praktisch ondersteunen van scholen.