Wat is de leerlijn rekenen?

Wat is de leerlijn rekenen?

De leerlijn rekenen omschrijft wat een scholier moet kennen en kunnen op rekenkundig gebied. De overheid stelde deze richtlijn in. Zo is het makkelijk voor de leerkracht om te bepalen op welk niveau een scholier is. Ook kan de leerkracht dan naar een specifiek doel toewerken om het beste uit de leerling te halen.

Hoe maak je een leerlijn?

Een leerlijn maak je achterstevoren. Je uitgangspunt zijn je einddoelen. Dit zijn de einddoelen zoals vastgelegd in het examenprogramma van je vak, eventueel aangevuld met doelen die jullie zelf belangrijk vinden. Het einddoel breek je op in tussenstappen.

Wat is een leerlijn?

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt (Strijker, 2010).

Welke verschillende leerlijnen zijn er?

Nederlands. Engels. Friese taal. Rekenen/wiskunde. Oriëntatie op jezelf en de wereld. Kunstzinnige oriëntatie. Bewegingsonderwijs.

Waarom zijn leerlijnen belangrijk?

Zo is het ook met het zicht krijgen op leerlijnen. Je hebt losse stukjes kennis die je moet leren kennen (cruciale momenten, strategieën, modellen, enzovoort). Wanneer je ze kent, kun je ze gebruiken om toe te werken naar je doel: het geven van passend rekenonderwijs aan alle leerlingen.

Wat zijn kerndoelen en leerlijnen?

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen (zoals die door de overheid zijn vastgesteld) naar concrete doelen die omschrijven wat uw kind moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.

Wat zijn doorgaande leerlijnen?

Een leerlijn vertaalt de kerndoelen die de overheid voor het onderwijs heeft vastgesteld in concrete tussendoelen en einddoelen. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof op elkaar aansluit bij de overgang naar een volgende klas of bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs.

Wat is een doorgaande leerlijn?

Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als de leerstof en het (onderwijs)resultaat van de voorschoolse voorziening en de basisschool naadloos op elkaar aansluiten. Dit levert een betere startpositie op in groep 3 voor de kinderen en uiteindelijk gedurende de hele schoolloopbaan (op weg naar de kerndoelen).

Wat staat er in een leerplan?

Een leerplan of curriculum omschrijft de leerdoelen en eindtermen die de leerlingen voor een bepaald vak moeten behalen en de strategie om die te bereiken. Het plan wat betreft het leren kun je op zijn kwaliteit beoordelen door te kijken naar de mate waarin de ontworpen leerprocessen effectief en efficiënt zijn.

Wat zijn leerdoelen basisonderwijs?

Een leerdoel is datgene wat de leerling geleerd moet hebben als gevolg van het onderwijs dat je hebt ingericht en dat de leerling heeft gevolgd. Een lesdoel is een leerdoel voor 1 les. Een succescriterium is wat de leerling moet laten zien om aan te tonen of hij/zij het leerdoel beheerst.