Wat is een paradox voorbeeld?

Wat is een paradox voorbeeld?

Een voorbeeld van een paradox is: ‘Kalm aan, en rap een beetje! ‘. Op het eerste gezicht lijkt deze zin niet logisch omdat ‘kalm’ en ‘rap’ een tegenovergestelde betekenis hebben. Wanneer je iets langer nadenkt en de zin nogmaals lees, dan staat er eigenlijk dat iemand snel rustig moet worden.

Wat wil paradox zeggen?

Een paradox is een uitspraak (meestal een hele zin) waarvan de onderdelen op het eerste gezicht met elkaar in tegenspraak zijn. Iemand zegt of schrijft dus iets wat niet lijkt te kloppen. Maar als je er even over nadenkt, zit er tóch een logische of soms zelfs wijze gedachte achter.

Welke paradoxen zijn er?

Logische paradoxen . Wiskundige paradoxen . Statistische paradoxen . Natuurkundige paradoxen . Paradoxen : theorie versus praktijk. Zie ook.

Wat is een schijnbare paradox?

schijnbare tegenspraak. Stijlfiguur die in eerste instantie op een tegenstelling of tegenspraak lijkt, maar die tenslotte toch een vorm van waarheid lijkt te bevatten.

Wat voor stijlfiguren zijn er?

Eufemisme, understatement, litotes, hyperbool en prolepsis. Herhaling, tautologie en pleonasme. Enumeratie, woordspelingen, synoniemen, homoniemen en asymmetrie. Tegenstelling, paradox, oxymoron, ironie en retorische vraag. Beeldspraak.

Hoe noem je iemand die zichzelf tegenspreekt?

Een oxymoron wordt vaak aangewend voor retorische, poëtische of andere esthetische doeleinden. Dat is een verschil met de contradictio in terminis waarbij de spreker zichzelf aantoonbaar tegenspreekt en dus een ondeugdelijk argument hanteert.

Wat is paradoxale communicatie?

Paradox betekent letterlijk ’tegen het gesprokene/de mening’ . Paradoxale communicatie staat voor boodschappen die inherent tegenstrijdig zijn. Het meest duidelijke voorbeeld is de uitspraak: “Wees eens wat spontaner!” of “Doe eens wat uit jezelf!”.

Wat zijn paradoxale eigenschappen?

Wat zijn paradoxen Paradoxen zijn schijnbaar tegengestelde beweringen. Een paradox lijkt tegen onze verwachtingen in te gaan, omdat het vaak berust op een denkfout of een foutieve redenering.

Is een contradictie?

Een contradictie of tegenspraak is een situatie waarbij twee beweringen of waarnemingen die elkaar uitsluiten tegelijkertijd waar moeten zijn.

Wat is een pleonasme?

Bij een pleonasme wordt een eigenschap die onlosmakelijk verbonden is met een woord of een woordgroep nog eens – dubbelop – door een ander woord uitgedrukt. De eigenschap staat in een andere woordsoort dan het hoofdwoord; vaak gaat het om een combinatie van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord.