Wat is een staafdiagram maken?

Wat is een staafdiagram maken?

Een staafdiagram is een diagram waarin verschillende waarden met elkaar worden vergeleken. Hoe langer de staven, hoe hoger het getal. Een staafdiagram wordt ook wel een staafgrafiek genoemd. Je kunt een horizontaal of een verticaal staafdiagram maken.

Wat betekent een staafdiagram?

Een staafdiagram is een diagram waarin met staven een bepaalde waarde duidelijk wordt gemaakt. Het diagram bestaat uit staven die los van elkaar staan. De lengte van een staaf geeft een waarde aan. Staafdiagrammen zijn handig bij het vergelijken van uitkomsten uit onderzoeken bijvoorbeeld.

Wat geeft het staafdiagram weer?

Een staafdiagram teken je op schaal. Elke staaf geeft een bepaalde categorie of soort weer. De lengte van de staven geeft aan hoe vaak iets voorkomt.

Hoe bereken je staafdiagram?

Stap 1: Zet de juiste informatie op de x-as en y-as. Stap 2: Teken bij elke bekende waarde op de x-as een staaf zo hoog als de bijbehorende waarde op de y-as. Stap 3: Maak eventueel een legenda bij de staven.

Hoe teken je een diagram?

Trek denkbeeldige lijnen en plaats een punt daar waar ze elkaar kruisen. Herhaal dit voor de rest van de gegevens, of tot je alle punten op de grafiek hebt ingetekend. Trek een rechte lijn van het punt uiterst links naar het punt er direct rechts naast. Ga zo van links naar rechts door met het verbinden van de punten.

Hoe moet je een assenstelsel tekenen?

Stap 1: Je begint met het aangeven van de oorsprong. Dit is het punt O. Stap 2: Vanuit O teken je een horizontale lijn, de x-as. Stap 3: Vanuit O teken je een verticale lijn, dit is de y-as.

Welke grafiek voor welke data?

Een staafdiagram is geschikt om waarden te vergelijken of om een verdeling te visualiseren. Bijvoorbeeld de omzet van verschillende producten. Gestapelde staafdiagrammen worden vooral gebruikt wanneer het totaal van de delen of juist de onderlinge verdeling van belang is.

Waarom gebruik je een histogram?

Dit diagram toont kolommen met oppervlakte ter grootte van de (relatieve) frequenties opgericht boven de klassen. Een histogram geeft een beeld van de kansdichtheid waaruit de data afkomstig zijn. Een histogram is de tegenhanger van een staafdiagram bij discrete verdelingen.

Wat laat een histogram zien?

Een histogram verdeelt de waarden van een variabele in intervallen. In het histogram kun je het aantal (of percentage) waarnemingen aflezen dat in elk interval terechtkomt. Meestal kiest men intervallen van gelijke breedte.

Waarom liggen bij een staafdiagram de staven uit elkaar en bij een histogram tegen elkaar?

Omdat elk staafje in een staafdiagram een ander object voorstelt worden de staafjes vaak (maar niet altijd!) getekend met ruimte tussen de staafjes. In een histogram worden data uit een bepaald proces grafisch in een frequentieverdeling uitgezet in de vorm van een staafdiagram.