Wat staat er in de miljoenennota 2022?

Wat staat er in de miljoenennota 2022?

Met de Miljoenennota 2022, de nota over de toestand van ’s Rijks financiën, biedt de regering de ontwerpbegrotingen voor 2022 aan de Staten-Generaal aan.

Wie maakt de Rijksbegroting?

Het ministerie van Financiën schrijft een uitleg bij de belangrijkste keuzes, plannen en uitgaven in de Rijksbegroting. Die uitleg heet de Miljoenennota. Ook op Prinsjesdag stuurt de staatssecretaris van Financiën het Belastingplan aan de Tweede Kamer.

Wie stelt de Rijksbegroting op?

Het kabinet bereidt de Rijksbegroting voor en stelt deze op. Dit gebeurt in het voorjaar. In de begroting staat een financieel overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van het komende jaar.

Waarom is de miljoenennota in de maand september?

Toen in 1848 een jaarlijkse begroting werd ingevoerd, wilde de Tweede Kamer meer tijd hebben om deze begroting te behandelen. Daarom werd het zittingsjaar van het parlement verlengd door de openingsdatum nog een maand te vervroegen, naar september.

Waar heeft de overheid het meeste geld aan uit?

Het meeste geld gaat naar zorg en onderwijs en sociale zekerheid (uitkeringen). De inkomsten van het Rijk zijn € 366 miljard euro. Die inkomsten bestaan uit de belastingen en premies die mensen en bedrijven betalen. Het kabinet neemt in 2023 belastingmaatregelen om de koopkracht van mensen te verbeteren.

Waar haalt de regering het geld vandaan?

De inkomsten van de overheid bestaan vooral uit de belastingen en premies die burgers en bedrijven betalen. De overheid geeft dit geld uit aan voorzieningen zoals scholen, wegen en ziekenhuizen.

Wie is op dit moment minister van Financiën?

Sinds 10 januari 2022 is Sigrid Kaag (D66) de minister van Financiën. De staatssecretarissen zijn Marnix van Rij (CDA) en Aukje de Vries (VVD). De secretaris-generaal is Bas van den Dungen.

Wie is de huidige minister van Financiën?

De huidige minister van Financiën is Sigrid Kaag (D66). Het ministerie kent twee staatssecretarissen, Marnix van Rij (CDA), Aukje de Vries (VVD). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van de secretaris-generaal, momenteel Bas van den Dungen.

Wie stelt de begroting vast gemeente?

Elke gemeente en provincie moet zorgen voor een begroting die ‘structureel en reëel in evenwicht’ is. Bij gemeenten stelt de gemeenteraad daarbij de kaders en controleert het bestuur. Bij provincies doen de Provinciale Staten dit.

Hoe hoog is de Rijksbegroting?

In 2022 geeft het Rijk naar verwachting 353 miljard euro uit. Onderstaande kerntabel 2.1.1 toont het overzicht van de totale rijksbegroting, inclusief de raming voor de komende jaren. De tabel laat zien dat de (netto)uitgaven doorstijgen, ondanks de coronacrisis.