Wat valt onder basisonderwijs?

Wat valt onder basisonderwijs?

Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen. Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Is basisonderwijs de basisschool?

het basisonderwijs: het onderwijs op de basisschool; het speciaal basisonderwijs: het onderwijs voor kinderen met extra (leer)behoeften waarin een reguliere basisschool niet kan voorzien; het speciaal onderwijs: het onderwijs voor kinderen met specialistische ondersteuningsbehoeften.

Wat is het verschil tussen basisonderwijs en lager onderwijs?

De lagere school biedt lager onderwijs aan voor kinderen van 6 tot 12 jaar en omvat 6 aaneensluitende leerjaren. Kleuter- en lager onderwijs vormen samen het basisonderwijs. Enkel scholen waarin zowel kleuter- als lager onderwijs wordt georganiseerd, mogen zich een basisschool noemen.

Wat verdien ik als leraar in het basisonderwijs?

Een leraar in het primair onderwijs (po) verdient tussen € 3.500 en € 7.190 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het primair onderwijs bestaat uit het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Is middelbare school basisonderwijs?

Het voortgezet onderwijs (of ook wel ‘middelbare school’) is het onderwijs dat volgt op de basisschool. Meestal gaat een kind naar het voortgezet onderwijs als hij ongeveer 12 jaar oud is en groep 8 heeft afgesloten met een schooladvies.

Welke vormen onderwijs zijn er?

slechtziende, slechthorende, dove en blinde kinderen; kinderen met opvoedingsmoeilijkheden; kinderen met gedragsproblemen.

Hoe lang duurt het basisonderwijs?

Normuren basisonderwijs Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Welke vakken basisonderwijs?

Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting; kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid; bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Hoeveel uur per vak basisonderwijs?

Zijn basisscholen verplicht om een minimum aantal uren per week aan een vak te besteden? Nee, in de wet staat alleen welke vakken op de basisschool aan bod moeten komen. Hoe leraren het aanbod verdelen over de schoolperiode en hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed, is volledig aan de school.

Welke leeftijd lagere school?

Het lager onderwijs is bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en is verplicht. Het omvat zes leerjaren en focust op het leren lezen en rekenen.