Wat zijn leerlijnen basisonderwijs?

Wat zijn leerlijnen basisonderwijs?

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen (zoals die door de overheid zijn vastgesteld) naar concrete doelen die omschrijven wat uw kind moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.

Wat zijn de domeinen van rekenen?

Voor rekenen-wiskunde zijn er vier domeinen beschreven: • Getallen (dit bevat zowel getallen als bewerkingen); • Verhoudingen (waaronder breuken en procenten); • Meten en meetkunde; • Verbanden (waaronder informatieverwerking uit tabellen en grafieken).

Hoe ziet een leerlijn eruit?

Een leerlijn beschrijft per leerjaar wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De opbouw van een leerlijn wordt onderbouwd vanuit vakdidactische inzichten. Een leerlijn vertaalt de kerndoelen die de overheid voor het onderwijs heeft vastgesteld in concrete tussendoelen en einddoelen.

Hoe zet je een leerlijn op?

Een leerlijn maak je achterstevoren. Je uitgangspunt zijn je einddoelen. Dit zijn de einddoelen zoals vastgelegd in het examenprogramma van je vak, eventueel aangevuld met doelen die jullie zelf belangrijk vinden. Het einddoel breek je op in tussenstappen.

Wat is een leerroute?

Een leerroute leg je af om bepaalde leerdoelen te behalen. Deze kunnen leerdoelen zijn die jij jezelf hebt gesteld, of leerdoelen die iemand anders (gedeeltelijk) voor jou heeft bepaald. Een leerroute bestaat dan ook vaak uit meerdere stappen, die je allemaal doorloopt om de leerdoelen te behalen.

Hoe noteer je bereik?

De functie f(x) = x + 2 kan alle functiewaarden aannemen, dus het bereik bestaat uit alle getallen, te noteren als Bf = ℝ.

Wat voor niveau is 2F?

basisonderwijs: niveau 1F; vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F; havo en mbo-4: niveau 3F; vwo: rekenen niveau 3F en taal niveau 4F.

Wat is het verschil tussen domein en bereik?

het domein is de verzameling van alle mogelijke invoerwaarden; bij functie f is het domein daarom de verzameling van alle reële getallen; het bereik is de verzameling van alle mogelijke uitkomsten: bij functie f is het bereik daarom de verzameling van alle reële getallen groter dan of gelijk aan 0.

Hoeveel leerlijnen bewegingsonderwijs?

Het document onderscheidt twaalf leerlijnen: balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop, springen, lopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikken, stoeien en bewegen op muziek. Elk van deze leerlijnen bestaat weer uit verschillende beweegvormen.

Wat zijn de leergebieden?

Geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes rond bepaalde inhouden in het kleuter- en lager onderwijs (basisonderwijs). Men onderscheidt vijf leergebieden: wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, taal en muzische vorming.