Wat zijn woorden met een lange klank?

Wat zijn woorden met een lange klank?

Lange klanken zijn de klinkers die we in een woord uitspreken als aa, ee, oo of uu. We komen ze in geschreven vorm ook tegen als a, e, o en u. Als we ze uitspreken als aa, ee, oo en uu, dan noemen we het lange klanken.

Is een korte klank?

Regel 1 – Na een korte klinker Het gaat om de medeklinkertekens b, c (als /k/ uitgesproken), d, f, g, k, l, m, n, p, r, s, t, v en z na de korte klinkers /a/, /e/, /i/, /o/ en /u/.

Wat zijn korte en lange klinkers?

Het Nederlands kent korte klinkers en lange klinkers. Lange klinkers: [aa] als in ‘maan’ / [ee] als in ‘peen’ / [oo] als in ‘poot’ / [uu] als in ‘muur’ / [ie] als in ‘drie’. Bij de korte klinkers zijn de spieren in het gezicht ‘slap’, je kunt de wangen makkelijk bewegen met je vingers.

Welke letters zijn de klanken?

Onder lange klanken verstaan we de lettergrepen: aa, ee, ie, oo en uu. Voor je kind is het moeilijk om te onthouden dat je bijvoorbeeld ‘schapen’ schrijft in plaats van ‘schaapen’, omdat je toch echt een lange klank hoort. Met korte klanken bedoelen we de klinkers die kort worden uitgesproken: a, e, i, o en u.

Is ie een lange klank?

HOOFDREGEL: Schrijf de lange klinker /ie/ als -ie- in een gesloten lettergreep, in een beklemtoonde open lettergreep en aan het einde van een woord. Op deze regel zijn veel uitzonderingen. De /ie/ van het achtervoegsel -isch wordt altijd als -i- gespeld, bijvoorbeeld diplomatisch, tragische.

Hoeveel klanken zijn er?

Het Standaardnederlands kent ongeveer 40 verschillende fonemen. De Nederlandse klankinventaris is daarmee middelgroot en bestaat uit medeklinkers, affricaten, halfklinkers, klinkers en tweeklanken. Hieronder volgt een overzicht, met, waar dat nodig is, een korte aanduiding van gevallen waarover discussie bestaat.

Is een A een klinker?

Bij een klinker (ook wel vocaal genoemd) kan de lucht dus wél ongehinderd naar buiten komen wanneer je praat. Klinkers zijn de a, e, i, o en u in het alfabet.

Is Ypsilon een klinker?

De y (vaak i-grec of Griekse ij genoemd) is soms een klinker en soms een medeklinker. Het hangt van de uitspraak af. In woorden als baby, cyste, idylle en symbool beschouwen we de y als klinker. In woorden als yoghurt, yoga en yahtzee daarentegen is de y een medeklinker (vergelijkbaar met de j).

Wat is een twee teken klank?

Een dubbelklank of tweetekenklank is een samentrekking van twee klinkers die zo een nieuwe klank vormen. De tweetekenklanken van de Nederlandse taal zijn: au. ai.

Wat is een klank groep?

Een klankgroep is een deel van een gesproken woord dat bestaat uit een klinkerklank met vaak daaromheen een of meer medeklinkerklanken. Bij klankgroepen gaat het om een verdeling van een woord zoals je het hoort. Bijvoorbeeld als je het zegt terwijl je klapt of als je het zingt.