Welke didactische werkvormen zijn er en hoe kan ik die het beste inzetten?

Welke didactische werkvormen zijn er en hoe kan ik die het beste inzetten?

Voorbeelden van didactische werkvormen zijn: de vertelling, een interview, rollenspel of een brainstorm. De didactische werkvorm moet aansluiten bij het lesonderwerp en rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen.

Waarom zijn cooperatieve werkvormen goed?

Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep.

Waarom verschillende werkvormen gebruiken?

Het gebruiken van een werkvorm kan verschillende doelen hebben: als energizer of starter, om voorkennis te activeren, op een prettige en actieve manier het echte leerwerk doen, op een actieve wijze de leerstof verwerken en/of toepassen, om aan het eind van een les na te gaan wat er geleerd is, om samen te vatten etc.

Wat is een didactische werkvorm?

Een didactische werkvorm is de activiteit die een docent met leerlingen/studenten uitvoert om hen iets te leren. Bekende werkvormen zijn: rollenspelen, leergesprekken en presentaties. Activerende werkvormen zijn werkvormen waarbij de leerling/student zelf actief kennis en vaardigheden verwerft.

Wat is Mix en koppel?

De leerlingen krijgen allemaal een kaartje. De leerlingen lopen door elkaar en zoeken een maatje. Leerling A stelt een vraag die past bij zijn kaartje (de ander mag het kaartje zien). Leerling B antwoordt en leerling A bedankt of coacht.

Hoe leerlingen laten samenwerken?

Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan.

Is presenteren een didactische werkvorm?

Instructievormen zijn vooral geschikt voor: Het doorgeven van basale kennis of de uitleg van moeilijke onderwerpen, in korte tijd aan grote groepen. Het presenteren van een inleiding of verhaal, zodat de interesse wordt gewekt. Het samenvatten van veel leerstof.

Hoe van elkaar leren?

Leren van en met elkaar is het basis principe van de continu verbeter aanpak. Dit is altijd gekoppeld aan de visie, missie, waarden, doelen en verbeteracties die je met elkaar hebt. Bij de continu verbeter aanpak wordt het werk zodanig georganiseerd dat collectief leren onderdeel is van de dagelijks routine.

Wat is een Discussievorm?

Elk groepje kiest een discussieleider en een notulant. Alle groepjes gaan in discussie over de probleemstelling. Zij vormen een voorlopige mening en de notulant schrijft dit kort op. De notulanten van elk groepje gaan op een centrale plek in de klas zitten, de andere leerlingen zitten erom heen.

Welke vier aspecten worden gestimuleerd bij het gebruik van activerende werkvormen?

Kennismaken. Vormen van groepen. Samenwerkend leren. Het leren van (sleutel)begrippen.